Home Privacystatement
         
  Vereniging & Bestuur

Informatie leden

Kosten & Kortingen


Te doen bij overlijden

Uitvaartverzorgers

Begraafplaatsen

Aula

Veelgestelde vragen

Weblinks & Formulieren
  Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde
gevestigd te De Westereen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Secretaris G. van der Meulen,
Noarderstasjonsstrjitte 37, 9271CH De Westereen
Tel: 0511-443281

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde, verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IBAN-nummer
– Eventuele andere gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
(info@uitvaartvereningzwaagwesteinde.nl), dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Registreren van het lidmaatschap in de ledenadministratie
– Het afhandelen van de contributiebetaling
– Bij overlijden het opvragen persoonsgegevens in de ledenadministratie


Geautomatiseerde besluitvorming
Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde) tussen zit.

Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

– Member Control: voor ledenadministratie (backup bij de provider)
- MS Office (Word, Excel, Powerpoint)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Bewaartermijn persoonsgegevens (eerder genoemd): maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap, mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@uitvaartvereningzwaagwesteinde.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via
info@uitvaartvereningzwaagwesteinde.nl of Tel: 0511-443281

Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde heeft de volgende maatregels genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall