Home Ledenvergadering
         
  Vereniging & Bestuur

- Algemeen

- Bestuur

Informatie leden

Kosten & Kortingen


Te doen bij overlijden

Uitvaartverzorgers

Begraafplaatsen

Aula

Veelgestelde vragen

Weblinks & Formulieren
  Ledenvergadering “Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde”

Op 16 april heeft de uitvaartvereniging haar jaarlijkse leden vergadering gehouden in het lokaal van de Ferbiningstsjerke. De voorzitter de heer Sjoerd de Vries opent de vergadering en heet ons allen welkom.
De notulen van 10 april 2018 worden goedgekeurd en getekend.
Staande worden de namen van de overledenen voorgelezen waarna één minuut stilte in acht wordt genomen. In het jaar 2018 zijn 45 leden overleden.
Bij de laatst gehouden incassorun blijkt dat van meerdere leden het emailadres niet klopt. De voorzitter wijst er nogmaals op dat het van belang is wijzigingen tijdig door te geven aan de ledenadministrateur de heer D. Schreiber: ledenadm@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
Onze penningmeester de heer Jan de Boer geeft aan de hand van het financieel verslag, uitleg over de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar. Ondanks de extra kosten welke gemaakt zijn voor de verbouw van de aula is het resultaat positief. De post rente blijft laag, oorzaak de lage rentestand en bovendien is het wegzetten in deposito’s nu ook geen optie en is beleggen voor het bestuur een te groot risico.
Anneke Dijkstra en Jan Postma hebben de boeken steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden. De kascommissie stelt dan ook voor de penningmeester decharge te verlenen.
De voorzitter stelt voor de contributie per persoon de laten op € 16,50 (aut. incasso) en € 19,00
(accept giro) per jaar. De ledenkorting blijft € 650,00. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.
Bij het zittende bestuur is de heer Jan de Boer aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en de heer de Boer wordt met algemene stemmen herkozen. De heer Andries Bosma is eveneens aftredend maar niet herkiesbaar. Voor hem draagt het bestuur voor mevrouw Karin Santema-Reitsma. Ook hier zijn geen tegenkandidaten en wordt Karin met algemene stemmen gekozen.
Namens het bestuur bedankt de voorzitter de heer Bosma voor zijn inzet en prettige samenwerking gedurende vele jaren. Bosma was vanaf 1992 lid van het bestuur.
Als dank was er voor hem een enveloppe met inhoud en voor zijn vrouw een boeket bloemen.
Het bestuur van de Stichting Begraafplaatsen Dantumadiel doet zijn best dat de algemene begraafplaats aan De Langereed er goed onderhouden en verzorgt uitziet. Om te helpen dit te bereiken zoekt zij enkele vrijwilligers. De beheerder van de SBD de heer J. Dantuma staat u graag te woord voor verdere informatie: info@sbd.frl tel. 06-23949836.
Gastspreker voor deze avond is de heer C. Smedema. Hij is de schrijver van het boek, “Redmar Smedema, deze wissel komt te vroeg”.
Hij scheef dit boek in het proces van rouwverwerking nadat zijn zoon Redmar (16) negen jaar geleden na een gewelddadige confrontatie in een discotheek overleed. Hij verteld ons hoe hij en zijn gezin hebben getracht om te gaan met dit grote verlies. Hij nam ons mee in het proces van rouwverwerking en ook welke wending dit gaf aan zijn loopbaan. De aanwezigen waren erg onder indruk over de wijze hoe de heer Smedema ons meenam door dit hele proces.
De voorzitter bedankte iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en wenst ons welthuis.