Home Ledenvergadering
         
  Vereniging & Bestuur

- Algemeen

- Bestuur

Informatie leden

Kosten & Kortingen


Te doen bij overlijden

Uitvaartverzorgers

Begraafplaatsen

Aula

Veelgestelde vragen

Weblinks & Formulieren
  Na drie jaar kunnen we dan eindelijk weer een ledenvergadering houden. Normaliter wordt deze elk jaar in het voorjaar gehouden. In verband met een aankomende statutenwijziging is de vergadering
verschoven naar 20 september, zodat alles op één vergadering kan plaatsvinden.

Vanwege het instellen van het nieuwe verenigingsrecht in 2020 en de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, die op 1 juli 2021 van kracht is geworden, sluiten onze statuten niet meer aan bij de
praktijk van vandaag de dag. Het bestuur is dan ook van zins het advies van de federatie te volgen om de statuten aan te passen zodat ze voldoen aan deze wet en aan het algemeen geldende verenigingsrecht.

Wij willen deze aanpassing dan ook in stemming brengen op de algemene ledenvergadering de dato 20 september aanstaande. Om een ieder de gelegenheid te geven vooraf inzicht te geven in de veranderingen vinden jullie op de website de oude statuten, het concept van de nieuwe statuten en een samenvatting van de wijzigingen.

Wij nodigen bij deze, alle leden van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde.

U bent welkom op dinsdag 20 september 2022 vanaf
19.30 uur (aanvang vergadering om 20.00)
in de zaal van PKN aan de Torenstraat in de Westereen.

Agenda:

1. Opening

2. Vaststelling agenda.

3. Notulen ledenvergadering 16 april 2019.

4. Herdenking overledenen 2019, 2020 en 2021

5. Mededelingen/Ingekomen stukken/Ingediende vragen.

6. Financieel verslag 2019, 2020 en 2022.

7. Kascommissie.

8. Jaarverslag 2019, 2020 en 2021.

9. Vaststelling contributie en ledenkorting/rekenmodule.
Het bestuur stelt voor:
a. de contributie te handhaven op € 16,50 (automatische incasso)
b. de ledenkorting te handhaven op € 650,00

10. Voorstel tot Statutenwijziging (i.v.m. nieuw verenigingsrecht en WBTR)
Conceptakte staat ter inzage op de website

11. Stemming statutenwijziging

12. Bestuursverkiezing.
Aftreden en herkiesbaar: Popke de Jong
Tegenkandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.

13. Rondvraag.

14. Sluiting.

Heeft u vragen over de gepubliceerde stukken op de website, verzoeken wij u deze minimaal 5 dagen voor de ledenvergadering, schriftelijk in te dienen per mail:
info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

Downloads:
Uitnodiging vergadering (20 september 2022)
Oude statuten (maart 1997)
Nieuwe statuten (3 augustus 2022, concept)
Samenvatting wijzigingen